کادر اساتید علم و صنعت آریا

فیزیک - دکتر فرزاد بهزادی نیا

فیزیک

دکتر فرزاد بهزادی نیا

سوابق آموزشی
عضوهیئت علمی اساتید پاسخگو به سوالات سازمان سنجش
☑ دارای بیش از 18 عنوان تالیف کتب فیزیک کنکور وپایه درانتشارات مختلف مانند آیندگان، راه اندیشه و...
☑ دبیر مدارس نمونه و موسسات آموزشی آیندگان ، قلم چی ، گاج ،راه اندیشه ، گزینه 2 و..
☑ سابقه تدریس ،تالیف وتحقیق درزمینه فیزیک پایه تا کنکوراز سال 1374
☑ استاد برگزیده آموزش و پرورش تهران جهت آموزش و تست زنی نخبگان تهران
☑ استاد برگزیده وزارت دفاع در طرح پشتیبانی، آموزش و تست زنی فرزندان نیروهای مسلح
☑ استاد پروازی به برترین آموزشگاه ها در شهرهای مختلف کشور