کادر اساتید علم و صنعت آریا

شیمی - دکتر پیمان خسروی

شیمی

دکتر پیمان خسروی

سوابق آموزشی
دانشجوی دکتری رشته روانکاوی و مشاوره
☑ مدرس شیمی مدارس و آموزشگاه های معتبر کشور
☑ دارنده شش مقاله علمی معتبر ISI در کنفرانس های بین المللی
☑ دارنده مدال دانشجوی برتر دانشگاه های کشور به مدت سه سال
☑ مشاور مراکز مشاوره و روان درمانی استان
☑ مدرس خانواده و مشاور
☑ عضو انجمن مشاوره ایران