کادر اساتید علم و صنعت آریا

شیمی - دکتر مصیب سروستانی

شیمی

دکتر مصیب سروستانی

سوابق آموزشی
مدرس دبيرستانهاى نمونه و شاهد
☑ دبیر رسمی آموزش پرورش
☑ ۲۰ سابقه تدریس کنکور و پایه
☑ مدرس دبیرستانهای نمونه دولتی و شاهد
☑ دکترای شیمی آلی از دانشگاه شهید چمران اهواز