لینک
اخبار و رویدادها
کلاس های آنلاین
پنج شنبه 14 فروردین 1399

همایش جمعبندی زبان
پنج شنبه 20 دی 1397

همایش بزرگ عربی
دو شنبه 9 مهر 1397

شروع ترم جدید کلاس‌ها
پنج شنبه 5 مهر 1397

همایش عربی ، انســانی ها !!
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1397

جزوات
کاربر مهمان | ورود

استاد زرندی

دانلود جزوه جلسه اول زیست کنکور کلیک کنید
دانلود جزوه جلسه دوم زیست کنکور کلیک کنید
دانلود جزوه جلسه سوم زیست کنکور کلیک کنید
دانلود جزوه جلسه چهارم زیست کنکور کلیک کنید

دانلود جزوه جلسه اول زیست یازدهم کلیک کنید

دانلود جزوه جلسه اول زیست دهم کلیک کنید


استاد ایرانشاهی

دانلود جزوه جلسه اول فیزیک کنکور کلیک کنید
دانلود جزوه جلسه دوم فیزیک کنکور کلیک کنید
دانلود جزوه جلسه چهارم فیزیک کنکور کلیک کنید


دانلود جزوه جلسه اول فیزیک یازدهم کلیک کنید

دانلود جزوه جلسه اول فیزیک دهم کلیک کنید
دانلود جزوه جلسه دوم فیزیک دهم کلیک کنید

استاد عابد

دانلود جزوه جلسه اول فیزیک کنکور کلیک کنید

دانلود جزوه جلسه اول فیزیک یازدهم کلیک کنید

استاد عباسی

دانلود جزوه جلسه اول ریاضی یازدهم و کنکور کلیک کنید
دانلود جزوه جلسه دوم ریاضی یازدهم و کنکور کلیک کنید
دانلود جزوه جلسه سوم ریاضی یازدهم و کنکور کلیک کنیداستاد لشینی

دانلود جزوه جلسه اول ریاضی یازدهم و کنکور کلیک کنید
دانلود جزوه جلسه دوم ریاضی یازدهم و کنکور کلیک کنید


استاد مقدم

دانلود جزوه جلسه اول ریاضی کنکور کلیک کنید
دانلود جزوه جلسه دوم ریاضی کنکور کلیک کنید

دانلود جزوه جلسه اول ریاضی انسانی کلیک کنید

دانلود جزوه جلسه اول ریاضی یازدهم کلیک کنید

دانلود جزوه جلسه اول ریاضی دهم کلیک کنید
دانلود جزوه جلسه دوم ریاضی دهم کلیک کنید

استاد عزیزآبادی

دانلود جزوه جلسه اول شیمی یازدهم و کنکور کلیک کنید

دانلود جزوه جلسه دوم شیمی یازدهم و کنکور کلیک کنید

دانلود جزوه جلسه سوم شیمی یازدهم و کنکور کلیک کنید

استاد جوکار

دانلود جزوه جلسه اول شیمی کنکور کلیک کنید

دانلود جزوه جلسه اول شیمی یازدهم کلیک کنید

دانلود جزوه جلسه اول شیمی دهم کلیک کنید


استاد اکبری

دانلود جزوه جلسه اول عربی کلیک کنید
دانلود جزوه جلسه دوم عربی کلیک کنید

استاد بیرانوند

دانلود جزوه جلسه اول ادبیات کلیک کنید

استاد شعبان پور

دانلود جزوه جلسه اول زبان کلیک کنید
دانلود جزوه جلسه دوم زبان کلیک کنید